ПГТМ Градница
Професионална гимназия по транспорт и машиностроене

Училищни документи

Прикачени документи

График класни и контролни за 2-я срок на учебната 2023-2024
График за провеждане на консултации на учениците за 2-я срок на учебната 2023-2024
Седмично разписание на учебните занятия за 2-я срок на учебната 2023-2024 година
План за защита при бедствия за учебната 2023-2024 година
План за действие за 2023-2024г. за БДП
Процедура за налагане на санкции и мерки на учениците в ПГТМ-Градница
Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на учениците от уязвими групи за учебната 2023-2024г.
Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в ПГТМ - Градница
Правилник за дейността на училището за учебната 2023-2024 година
План-програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2023-2024 година
План за сигурност във връзка с чл.23, ал.1 от Закона за противодействие на тероризма за учебната 2023-2024 година
План за квалификационната дейност на педагогическия персонал 2023-2024 година
Мерки за повишаване качеството на образованието
Етичен кодекс на училищната общност в ПГТМ-Градница
Стратегия за развитие 2022 - 2027 г.
План за действие за 2023-2024г. за БДП
Процедура за налагане на санкции и мерки на учениците
Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на ученицете от уязвими групи за учебната 2023-2024 година
Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд
Правилник за дейността на училището за учебната 2023-2024 година
План-програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2023-2024 година
План за сигурност във връзка с чл.23, ал.1 от Закона за противодействие на тероризма за учебната 2023-2024 година
План за квалификационната дейност на педагогическия персонал 2023-2024 година
Мерки за повишаване качеството на образованието в ПГТМ - Градница
Етичен кодекс на училищната общност
Стратегия за развитие 2022 - 2027 г.
Календарен план за работата на педагогическия съвет 2023-2024 година
График класни и контролни за 1-я срок на учебната 2023-2024
Годишен план за превенция на противообществените прояви на учениците 2023-2024
Годишен план за дейността на училището 2023-2024
Годишен план за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 2023-2024 година
График за провеждане на консултации на учениците за 1-я срок на учебната 2023-2024
Заповед форми на обучение 2023-2024
Списък на учебници и учебни помагала 2023-2024 година
Спортно - състезателен календар 2023-2024 година
Училищни учебни планове за учебната 2023-2024 година
Седмично разписание на учебните занятия за 1-я срок на учебната 2023-2024
Училищни учебни планове за учебната 2022-2023 година
Ред и условия за приемане и обучение на ученици в самостоятелна форма
Правилник за дейността на училището за учебната 2022-2023 година
Стратегия за развитие 2017 - 2021 г.
ПДУ