ПГТМ Градница
Професионална гимназия по транспорт и машиностроене

Училищни документи

Прикачени документи

Заповед форми на обучение в ПГТМ - Градница за учебната 2021-2022 година
Списък на учебници и учебни помагала 2021-2022 година
Седмично разписание на учебните занятия за 1-я срок на учебната 2021-2022 година
Училищни учебни планове 2021-2022 година
Спортно - състезателен календар 2021-2022 година
Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на ученицете от уязвими групи за учебната 2021-2022 година
Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд
Правилник за дейността на училището за учебната 2021-2022 година
План-програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2021-2022 година
План за сигурност във връзка с чл.23, ал.1 от Закона за противодействие на тероризма за учебната 2021-2022 година
План за квалификационната дейност на педагогическия персонал 2021-2022 година
План за дейността на училищната комисия за превенция на противообществените прояви на учениците
Мерки за повишаване качеството на образованието в ПГТМ - Градница
Календарен план за работата на педагогическия съвет 2021-2022 година
Етичен кодекс на училищната общност
Годишен план за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 2021-2022 година
Годишен план за дейността на ПГТМ - Градница 2021-2022 година
План за действие за 2021г. за БДП
Стратегия за развитие 2017 - 2021 г.
ПДУ
Процедура за налагане на санкции и мерки на учениците
График класни и контролни 2020-2021 г.