ПГТМ Градница
Професионална гимназия по транспорт и машиностроене

Национална телефонна линия (НТЛ) за деца 116 111

 

        Най-бързият и удобен начин за получаване на информация или консултиране по различни теми и направления, касаещи децата, както и за подаване на сигнали за детевриск, който гарантира незабавна реакция от страна на системата за закрила на дететона национално, регионално и местно ниво е Националната телефонна линия за деца 116 111. Тя е денонощна 24/7, безплатна, като на нея квалифицирани психолози с дългогодишен опит консултират и информират деца и възрастни по всички въпроси и теми, свързани с децата, техните права и интереси, и приемат сигнали за деца в риск. Националната телефонна линия за деца 116 111 е създадена за деца, но от нейните възможности в годините много успешно се ползват родители, роднини, професионалисти, физически и юридически лица, които срещат трудности и предизвикателства в общуването с децата, във възпитанието им, обучението и пр.

Правителството носи отговорност чреззаконите да създаде необходими условия за спазването на твоите права. За това са създадени различни институции.Една от тези институции е Държавната агенция за закрила на детето. Повече информация може да намерите на следния линк: https://116111.bg