ПГТМ Градница
Професионална гимназия по транспорт и машиностроене

"Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"